Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: BNG s.r.o., sídlo Klincová 35, 821 08 Bratislava. IČO: 504 479 55, DIČ: 2120361023. Zapísané v Obchodný Register Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 113245/B . Ďalej len „predávajúci“,  uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.weracakes.sk (ďalej len „systém“).

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.weracakes.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a Obchodného zákonníka.

1.4 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, alebo poskytnutia služieb, ktoré predávajúci ponúka na svojej web-stránke www.weracakes.sk.

1.5 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.

2. Objednávka

2.1 Tovar alebo služby ponúkané predávajúcim môže kupujúci objednávať  prostredníctvom prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke predávajúceho.

2.2 Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platcom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. Balné je zahrnuté v cene poštovného.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu emailom. Toto potvrdenie obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru / služby, údaj o cene tovaru / služby, spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky a rovnako aj v prípade služby, tú poskytnúť v súlade s obejdnávkou.

2.5 Kupujúci má právo na zrušenie objednávky. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar, či službu uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar, či službu. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

3. Platba za tovar

3.1 Platbu za objednaný tovar , či službu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho bankového účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na bankový účet predávajúceho,

3.2 Platba je možná iba v EUR.

3.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. V prípade objednania služieb bude faktúra zaslaná kupujúcemu e-mailom.

3.3 Súčasťou objednávky na e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu plnú cenu za objednaný tovar / službu.

4. Dodacie podmienky

4.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke uvedený “skladom” u predávajúceho je vo väčšine prípadov do maximálne 5 pracovných dní od pripísania sumy za tovar na účet predávajúceho. Maximálna doba dodania je 14 dní, alebo sa môže dodacia doba predĺžiť. O prípadnej predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

4.2 Pri tovare s označením “na objednávku” platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 60dní. O termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky.

5. Doručenie tovaru

5.1 Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti Packeta s.r.o., alebo po dohode prostredníctvom mailu, či telefonicky je možné si tovar vyzdvihnúť osobne na vopred dohodnutom mieste.

5.2 Adresa doručenia je stanovená na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

5.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

5.4  Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od prepravcu. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. V prípade poškodenia tovaru dopravou kupujúci tovar neprevezme, spíše s prepravcom protokol, podá reklamáciu v zmysle Reklamačného poriadku dopravcu, dostupného na www.packeta.sk a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho o dohodnutí ďalšieho postupu.

5.5 Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, že je zásielka viditeľne poškodená, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním vo výške 10 EUR.

5.6  Zásielka s tovarom neobsahuje tlačenú faktúru. Faktúra je kupujúcemu doručená emailom. V prípade výslovnej žiadosti kupujúceho je papierová faktúra zaslaná v samotnej zásielke s tovarom.

6. Storno objednávky

6.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Kupujúci má právo zrušiť objednávku do doby jej expedovania bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

6.2 Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

6.3. Tovar na vrátenie musí byť – nepoškodený, nepoužívaný, kompletný a vrátane priloženého dokladu o kúpe.

6.4 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 6.2 týchto VOP, je povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu a zničeniu samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).

6.5 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto VOP  a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

6.6 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 6.1 až 6.4 týchto VOP nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

6.7 Vrátený tovar zaslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzaný a bude vrátený na náklady odosielateľa (teda kupujúceho) naspäť.

6.8 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) v prípade objednávky nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

b) prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky


c) Kupujúci neuhradil platbu za objednaný tovar do 3 pracovných dní od záväzného objednania tovaru – kupujúci bude upozornený na túto skutočnosť a po opätovnom neuhradení tovaru do 48hodín bude objednávka stornovaná zo strany predávajúceho.

7. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.Zákazník si uplatňuje reklamáciu jej spísaním a odoslaním na emailovú adresu objednavky@weracakes.sk a následným zaslaním reklamovaného výrobku na nižšie uvedenú adresu.

7.2 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený na web-stránke www.weracakes.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. /podľa Obchodného zákonníka pre právnické osoby alebo fyzické osoby s prideleným IČO je záručná doba skrátená na 12 mesiacov/.

7.3 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami je možné riešiť aj dohodou alebo mimosúdnou cestou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, môže spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu ako jeden z možných subjektov mimosúdneho riešenia sporu. Pre riešenie sporu dohodou nás môžete kontaktovať na objednavky@weracakes.sk . Pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou využiť postup určený §12 zákona 391/2015 Z.z. V prípade záujmu o súdne riešenie sporu a pre spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je právnickou osobou, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

7.4 Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa príslušných právnych predpisov alebo dohody Zmluvných strán urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania. Podania, ktoré je možné v súlade s týmito VOP urobiť elektronicky (elektronickou poštou), sa budú považovať za doručené v deň ich odoslania, ak boli odoslané v pracovný deň do 15.00 hod.

7.5 Ku každému tovaru zakúpenému cez www.weracakes.sk  je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená alebo elektronicky zaslaná faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad a reklamačný formulár.

7.6 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

a)či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)

b) či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú chybu

7.7 Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim.Záruka sa nevzťahuje ani na opotrebovanie spôsobené bežným používaním (vymytie farieb, ošúchanie,..), alebo neopatrným zachádzaním (odlomené časti). Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

7.8 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Viera Pástor

8. Zodpovednosť za chyby na stránke www.weracakes.sk

8.1 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.

8.2 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky prostredníctvom web-stránky www.weracakes.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako „ZOOÚ“). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci  v súlade so ZOOÚ súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich  žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

Kupujúci má podľa ZOOÚ v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

Kupujúci  má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketing10.

10.    LICENČNÁ DOHODA

10.1 V prípade, že predmetom objednávky je kúpa online kurzu, kupujúci má právo uchovávať si video, prezerať a zobrazovať kurz neobmedzene, avšak výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Online kurz je chránený autorským zákonom. Kupujúci nemôže predávať, šíriť, distribuovať alebo iným spôsobom priraďovať práva tovaru alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane.

11.    ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

11.1 Dozor vykonáva  Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

10.2 Tieto VOP a všetky zmluvné vzťahy a zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa 21.11.2023

Pin It